ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDENVAN TRIPLE STONE WORKWEAR

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
 2. Koper: elke contractspartij die tot Triple Stone Workwear (hierna: TSW) in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met TSW gesloten koopovereenkomst, alsmede elke contractspartij die met TSW een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van TSW.
 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Triple Stone Workwear gedane aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen met een Koper. Voor zover Koper (tevens) andere producten of diensten bestelt waarop bijzondere algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden deze eveneens op de overeenkomst tussen Koper en TSW van toepassing verklaard.

2.2.         Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door TSW en de Koper zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2.3.         Indien de Koper eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met TSW van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door TSW niet aanvaard en prevaleren de algemene voorwaarden van TSW, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders overeengekomen.

2.4          De algemene voorwaarden zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook als PDF-bestand gedownload worden. De algemene voorwaarden zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden.

2.5.         Al hetgeen in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van TSW wordt bedongen, wordt tevens bedongen ten behoeve van door TSW ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 1. Aanbiedingen / offertes

3.1.         Alle aanbiedingen/offertes van TSW zijn vrijblijvend en kunnen door haar steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.

3.2.         Aanbiedingen/offertes kunnen door TSW tevens binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.

3.3.         Aanbiedingen/offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen een aanvaarding per telefax of langs elektronische weg). TSW is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.

3.4.     Indien de Koper op de website van TSW een bestelling plaatst, dan is deze bestelling op het moment dat de Koper op de knop ‘BESTELLING PLAATSEN’ drukt en/of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat de Koper van TSW een bevestiging per email ontvangt, komt een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.

3.5.         In reclamemateriaal in de ruimste zin van het woord, zoals catalogi, prijscouranten, folders, websites van derden etc. opgenomen gegevens zijn voor TSW nimmer bindend.

 1. Prijs

4.1.        Alle door TSW gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.

4.2.         Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door TSW aangegeven prijzen altijd exclusief BTW en exclusief verzend -, porto – en verpakkingskosten.

4.3.        TSW is gerechtigd om de prijzen of onderdelen daarvan voor nog niet geleverde en/of niet betaalde zaken of diensten aan te passen aan eventuele veranderingen in prijsbepalende factoren, zoals grondstofprijzen, lonen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, e.d.

4.4.        TSW is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.

 1. Betaling

5.1.         TSW is te allen tijde gerechtigd van Koper zekerheid te verlangen voor de juiste en tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

5.2.         Geschiedt de levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte door TSW afzonderlijk worden gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is met betreffende Koper.

5.3.               De betalingstermijn bedraagt dertig dagen na factuurdatum.

5.4.         Indien Koper niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is Koper van rechtswege in verzuim en is deze – zonder dat een ingebrekestelling is vereist – vanaf de factuurdatum de handelsrente verschuldigd over het nog openstaande bedrag met een minimum van € 50,- onverminderd de aan TSW verder toekomende rechten.

5.6.         In geval van betalingsverzuim komen alle gerechtelijke kosten, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten, die door TSW worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichting van Koper te bewerkstelligen, ten laste van Koper. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.

5.7.        In geval van betalingsverzuim is TSW gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten of deze te ontbinden.

5.8.         Alle betalingen moeten geschieden op een door TSW aan te wijzen bankrekeningnummer in Nederland.

5.9.        Door Koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5.10. Verrekening door Koper is niet toegestaan, tenzij TSW de tegenvordering gaaf en onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

5.11.      Het doen van betalingen van Koper aan TSW op elektronische wijze, waaronder via het   Internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de Koper. TSW is niet aansprakelijk voor schade van Koper verband houdend of het resultaat zijnde van betalingen op elektronische wijze, via het Internet of door middel van creditcards. Het verschaffen van creditcardgegevens door Koper aan TSW via het Internet of anderszins is voor eigen risico van Koper.

5.12.      TSW behoudt het recht om bij nieuw aangemelde bedrijven een aanbetaling van 50 tot 100% te hanteren.

6              Levering & Retouren

6.1.        Als plaats van aflevering geldt in alle gevallen – behoudens andersluidende schriftelijke regeling – de feitelijke of de door Koper bij bestelling opgegeven vestigingsplaats van Koper c.q. diens vestiging waarmee werd gecontracteerd.

6.2.        TSW spant zich zoveel mogelijk in dat de opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen/offertes, bevestigingen en/of contracten zoveel mogelijk in acht genomen worden, doch zij zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.

6.3.        Koper dient bij of onverwijld na levering te onderzoeken of de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten aan de overeenkomst beantwoorden.

6 4.         Koper kan er geen beroep op doen dat geleverde zaken c.q. verrichte diensten niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien hij dit onderzoek nalaat of TSW niet binnen de hierna genoemde termijn van de gebreken schriftelijk in kennis heeft gesteld.

6.5.        Zichtbare gebreken dienen binnen vijf werkdagen na de aflevering c.q. na het verrichten van de betreffende diensten schriftelijk aan TSW te worden gemeld.

6.6.        Verborgen gebreken dienen onmiddellijk nadat Koper ze heeft ontdekt, doch uiterlijk één maand na levering van zaken c.q. verrichting van dienst schriftelijk te worden gemeld.

7              Garanties Koper

7.1.        Koper verplicht zich TSW in staat te stellen de aflevering te kunnen verrichten.

7.2.        Koper garandeert voor eigen rekening en risico dat:

 1. aan TSW de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking wordt verleend;
 2. de bestelde zaken c.q. diensten worden afgenomen;
 3. de aflevering onder normale werkomstandigheden, gedurende normale werkuren van 08.00 – 18.00 uur kunnen plaatsvinden;

7.3.         Indien de bestelde zaken c.q. diensten aan Koper ter aflevering zijn aangeboden, doch aflevering is niet mogelijk gebleken op grond van het feit dat Koper een van de hierboven in lid 1 en 2 bedoelde verplichtingen niet is nagekomen, wordt afname geacht te zijn geweigerd. Vanaf dit moment is de Koper van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling door TSW vereist is. De dag waarop weigering van afname plaatsvindt, wordt geacht te zijn de leveringsdatum van de bestelde zaken c.q. diensten. De zaken zijn ook vanaf dit moment voor risico van de Koper, conform artikel 8.

7.4.        Onverminderd de verplichting tot betaling is Koper in het in lid 3 bedoelde geval gehouden tot het vergoeden van door TSW ten gevolge van de weigering geleden schade, waaronder doch niet uitsluitend het maken van kosten voor opslag en transport, welke laatste kosten worden gerelateerd aan de ter plaatse gebruikelijke tarieven.

 1. Garanties Verkoper

 

8.1.         TSW hanteert een garantietermijn van 1 jaar op alle geleverde producten, behalve op de accessoires. Onder accessoires vallen o.a. elastische banden en zandstopkap.

8.2.         De garantietermijn vervalt indien:

 1. Koper jegens TSW in verzuim is;
 2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn bloot gesteld;
 3. de geleverde producten onzorgvuldig of ondeskundig zijn behandeld;
 4. de geleverde producten niet zijn gebruikt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn geschikt.
 1. Risico-overgang

9.1.        Ongeacht hetgeen tussen TSW en Koper omtrent kosten van vervoer en assurantie is overeengekomen, blijven de zaken voor risico van TSW tot op het tijdstip dat zij in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of van de door Koper ingeschakelde derde(n) zijn overgegaan door ondertekening van vrachtbrieven, aftekenlijsten en/of paklijsten of door feitelijke levering.

9.2.        Zodra de zaken conform het onder lid 1 bepaalde in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of de door Koper ingeschakelde derde(n)is overgegaan, is Koper verplicht deze zaken afdoende te verzekeren tegen diefstal, beschadiging, tenietgaan e.d.

10           Aansprakelijkheid

10.1.      Indien een der Partijen tekortschiet in de nakoming van een of meer van haar verplichting(en) uit de overeenkomst, zal de andere Partij haar deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is, dit een en ander voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. De aansprakelijkheid van TSW tegenover Koper voor directe schade in geval van niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren is beperkt tot de netto factuurwaarde van de betreffende zaken c.q. diensten, zulks evenwel tot maximaal een bedrag van € 25.000,-.

10.2.      De in lid 1 genoemde beperking geldt eveneens indien TSW door Koper uit anderen hoofde dan de tussen hen gesloten overeenkomst aansprakelijk wordt gesteld.

10.3.      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 1. de redelijke kosten die een partij zou moeten maken om een prestatie van de andere partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien die andere partij de overeenkomst heeft ontbonden;
 2. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze Leveringsvoorwaarden; redelijke kosten gemaakt ter voorkomen of beperking van schade voor zover de schade lijdende partij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
 3. 4. TSW is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

10.5.      TSW is nimmer aansprakelijk ter zake van de door Koper aan TSW in verband met de overeenkomst ter beschikking gestelde materialen. Koper verplicht zich ter zake van deze materialen een afdoende verzekering af te sluiten.

10.6.      Onverminderd het bovenstaande is TSW niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de afgeleverde zaken door de Koper.

 

 

11           Vrijwaring

11.1.      Koper vrijwaart TSW, voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de schade door TSW of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde zaken c.q. diensten is veroorzaakt of toegebracht. Daarnaast vrijwaart Koper TSW, voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in                 verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

12           Overmacht & onvoorziene omstandigheden

12.1.      Indien nakoming zijdens TSW of afname zijdens Koper door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd, is ieder der partijen – onder uitsluiting van verdere rechten – bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan dan wel is gepresteerd, wordt alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.

12.2.      Onder overmacht van TSW wordt in ieder geval verstaan:

                –              de omstandigheid dat TSW een prestatie (waaronder een prestatie van Koper) die van belang is in verband met de door haar af te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;

                –              stakingen;

                –              storingen in het verkeer;

                –              overheidsmaatregelen die TSW verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

                –              relletjes, oproer, oorlog;

                –              extreme weersomstandigheden;

                –              brand;

                –              in- , uit- en/of doorvoerverboden.

13           Retentierecht

13.1        TSW is bevoegd om alle zaken die TSW van Koper onder zich heeft, onder zich te houden totdat Koper aan al zijn verplichtingen jegens TSW, waarmede de betreffende zaken direct of voldoende samenhang hebben, heeft voldaan. Raken zaken die onder dit recht vallen uit de    macht van TSW, dan is TSW gerechtigd deze zaken op te eisen, als ware zij zelf eigenaar.

14           Ontbinding

14.1.      Elk der partijen heeft in de hieronder omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te beëindigen:

 1. wanneer door de wederpartij surséance van betaling is aangevraagd respectievelijk verkregen dan wel de wederpartij in staat van faillissement is verklaard;
 2. wanneer de onderneming van wederpartij vrijwillig of onvrijwillig wordt geliquideerd;
 3. wanneer de onderneming van de wederpartij fuseert of wordt overgenomen;
 4. wanneer op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd;
 5. wanneer zich andere omstandigheden voordoen waarbij in redelijkheid voortzetting van de overeenkomst niet gevergd kan worden.

14.2.      Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe, indien de andere Partij – na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling met voorstel voor een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en mits die tekortkoming de ontbinding rechtvaardigt.

14.3        Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TSW op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien TSW de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4.      TSW behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 1. Privacy

15.1.      TSW behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

15.2.      Alle door Koper verstrekte gegevens worden uitsluitend door TSW gebruikt indien dit voor het sluiten en de nakoming van de overeenkomst (inclusief de overige bepalingen, waaronder deze algemene voorwaarden), alsmede voor de bedrijfsvoering van TSW noodzakelijk is. Gegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit voor voornoemde     doeleinden noodzakelijk is.

15.3.      Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van TSW (https://www.ultraknee.nl/privacybeleid)

16           Wijzigingen / aanvullingen

16.1.      Wijzigingen in deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door beide partijen zijn overeengekomen.

16.2.      In geval van nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

16.3        Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

17           Geschillen & toepasselijk recht

17.1.      Alle geschillen – waaronder begrepen die geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd – welke tussen TSW en Koper mochten bestaan naar aanleiding van een door TSW met Koper gesloten overeenkomst of nadere overeenkomst, zullen – behoudens de bevoegdheid van partijen om een beslissing van de Voorzieningenrechter van de rechtbank, rechtdoende in kort geding uit te lokken – worden onderworpen aan de      uitspraak van de gewone rechter in de vestigingsplaats of het arrondissement van TSW.

17.2.      Op de door TSW met toepassing van deze algemene voorwaarden af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlands recht van toepassing.